Algemeen reglement

Algemeen reglement en voorwaarden H.V. Vlissingen.


Het algemeen reglement is voor alle leden geldig, voor wedstrijdreglementen zie wedstrijden.1.A. Om te mogen vissen in alle viswateren die op de website en in het informatieboekje zijn vermeld, dient U in het
       bezit te zijn van een geldige VISpas, WELKE IS UITGEGEVEN DOOR H.V. VLISSINGEN.
       U dient de VISpas en de Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren en het informatieboekje bij u te hebben.

1.B. Er zijn wateren die opgenomen zijn in de Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren, voor deze wateren
       dient U in het bezit te zijn van een geldige VISpas, en de GezamelijkeLijst van Nederlandese Viswateren.

1.C. In bijna alle wateren mogen leden van H.S.V. Middelburg vissen met uitzondering van de wateren die op de
        website in het blauw zijn aangegeven (in de visplanner staat hier alleen voor leden van H.V.Vlissingen bij
        vermeld).

       Gevist mag worden met ten hoogste 3 hengel, voorzien van 1 haak, per lid van de H.V. Vlissingen of H.S.V.
       Middelburg (deze behoeven geen 3de hengel hologram sticker).
       Jeugdpas/vergunninghouders mogen uitsluitend met 1 hengel, voorzien van 1 haak in eigen verenigingswater
       vissen.


2. De vrije doorgang bij bruggen en sluizen mag door uw vis-activiteiten niet worden belemmerd.
    Voor eventuele schade wordt U als visser persoonlijk aansprakelijk gesteld.

3.  Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen.
     Voor het vissen vanaf particuliere gronden of steigers moet men toestemming van de eigenaar hebben verkregen.

4. Het is verboden eieren te rapen van watervogels in en aan de viswateren, de visser dient er voor te zorgen, dat de
    watervogels bij het broeden niet of zo weinig mogelijk worden gestoord.

5. Het achterlaten van allerlei afval, waaronder vistuig en lijnen is ten strengste verboden.
    Laat dan ook niets achter als dank !

6. Alle gevangen vis dient, in hetzelfde water, te worden terug gezet.

7. Mocht u door uw vis-activiteiten op allerlei wijze schade veroorzaken aan eigendommen van H.V. Vlissingen -
    Gemeente Vlissingen - H.S.V. Middelburg - Gemeente Middelburg - Waterschap Scheldestromen of van derden,\
    wordt U vervolgens persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

8. Het is ten allen tijden mogelijk, dat derden de viswateren kunnen gebruiken (aal-visrecht, rondvaartboten etc.), het
    is zaak, dat de doorgang voor deze activiteiten niet belemmerd worden door de uw vis-activiteiten.

9. NACHTVISSEN IS IN ALLE WATEREN VERBODEN.
    Vissen is toegestaan van 1 uur vóór zonsopkomst en tot 2 uur ná zonsondergang.

    Het vissen in de Kanovijver is toegestaan onder andere regels;
    Tussen de Herfstvakantie en de Pasen mag gevist worden van 1 uur vóór zonsopkomst tot 2 uur ná
    zonsondergang.
    Tussen Pasen en de Herfstvakantie mag men alleen vissen tussen 1 uur vóór zonsopkomst tot 10 uur 's morgens.

10. Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden, aan te raden zijn kaden en
      graskanten.
      Het is tevens verboden rietkragen en walkanten te beschadigen.

      EIGEN STEKKEN KNIPPEN IS VERBODEN !

      Het is verboden om naar aas te spitten in of langs de viswateren.
      Het is niet toegestaan om auto's te parkeren op het gras langs de viswateren.

11. Elke sportvisser is verplicht de vereiste documenten te tonen indien één van de VERENIGINGSCONTROLEURS,
      BOA'S of POLITIE hierom vraagt.

12. De visplaatsen voor mindervaliden zijn dan ook voor mindervaliden.
      Hou deze plaatsen vrij of maak ze vrij als deze mensen komen vissen.
      Respecteer hun beperkingen en schroom niet deze mensen te assisteren met het beoefenen van hun hobby.

13. Aan de viswateren is het gebruik van paraplu, windscherm of shelter (brolly) toegestaan, mits deze beperkte
      afmetingen heeft.
      Het vissen vanuit bootjes is NIET toegestaan.

14. Het is toegestaan om met alle aangewezen aassoorten te vissen die vermeld zijn in de Gezamelijke Lijst van
      Nederlandse Viswateren.
      Hou er wel rekening mee dat dit geen gevaar oplevert voor de watervogels.

Als u deelneemt aan wedstrijden van H.V. Vlissingen zijn de wedstrijdreglementen van kracht.