Privacy Statement van H.V. Vlissingen

H.V. Vlissingen is gevestigd te Vlissingen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40309689.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens H.V. Vlissingen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1 H.V. Vlissingen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij H.V. Vlissingen;
b.een product of dienst afneemt bij H.V. Vlissingen (zoals een lidmaatschap of nieuwsbrieven, een bestelling doet of
   deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 H.V. Vlissingen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. Voorletters, naam roepnaam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer);
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen
  producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

1.3 H.V. Vlissingen kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de vereniging);
• handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR


U kunt contact opnemen met H.V. Vlissingen via telefoonnummer 06 – 21 54 25 28 of per e-mail: info@hvvlissingen.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop H.V. Vlissingen persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die H.V. Vlissingen met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door H.V. Vlissingen.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS


3.1 H.V. Vlissingen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en
      ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 H.V. Vlissingen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN


4.1 H.V. Vlissingen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Sportvisserij Zuidwest Nederland waarbij H.V. Vlissingen aangesloten is;
• Sportvisserij Nederland waarbij H.V. Vlissingen aangesloten is;
• verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop
  gebaseerde regelgeving.

4.2 H.V. Vlissingen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor
     uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of H.V. Vlissingen daartoe verplicht is op grond van de wet of een
     rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Vlissingen, mei 2018