Algemeen reglement

Het algemeen reglement is voor alle leden geldig, voor wedstrijdreglementen zie wedstrijden.

1.Om te mogen vissen in de viswateren die op de website en i het overzichtskaartje zijn vermeld, dient U in het bezit te zijn                 van een geldige VISpas, WELKE IS UITGEGEVEN DOOR DE H.V.VLISSINGEN en
    de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.
    U dient de VISpas en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en een overzichtskaartje bij u te hebben.

2.De vrije doorgang bij bruggen en sluizen mag door uw vis-activiteiten niet worden belemmerd.
    Voor eventuele schade wordt U als visser persoonlijk aansprakelijk gesteld.

3.Het is verboden te vissen vanaf bruggen en sluizen.

4.Voor het vissen vanaf particuliere gronden of steigers moet men toestemming van de eigenaar hebben verkregen.

5.Alle gevangen vis dient te worden terug gezet.

6.Het is ten allen tijden mogelijk, dat derden de viswateren kunnen gebruiken ( aal-visrecht met fuiken, rondvaartboten etc.) ; het       is zaak, dat de doorgang voor deze activiteiten niet belemmerd worden door uw vis-activiteiten.

7.Het is verboden eieren te rapen van watervogels in en aan de viswateren, de visser dient er voor te zorgen, dat watervogels bij     het broeden niet of zo weinig mogelijk worden gestoord.

8.Het achterlaten van allerlei afval, waaronder vistuig en lijnen is ten strengste verboden.
     Laat dan ook niets achter als dank !

9.Mocht u door uw activiteiten op enigerlei wijze schade veroorzaken aan eigendommen van H.V. Vlissingen - Gemeente                   Vlissingen - H.S.V. Middelburg – Gemeente Middelburg of van derden, wordt u vervolgens persoonlijk aansprakelijk gesteld           voor de geleden schade.

10.Het vissen tussen beplantingen (bomen, struiken, bloemperken) is verboden, aan te raden zijn kaden en graskanten.
    Het is tevens verboden rietkragen en walkanten te beschadigen.
    EIGEN STEKKEN KNIPPEN IS VERBODEN

11.Het is verboden om naar aas te spitten in of langs de viswateren.

12.Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren op het gras langs de viswateren.

13.Elke sportvisser is verplicht de vereiste documenten te tonen indien één van de VERENIGINGSCONTROLEURS, BOA’S of             Politie hierom vraagt.

14.Nachtvissen is in alle binnenwateren verboden.
       Vissen is toegestaan van 1 uur vóór zonsopkomst tot 2 uur ná zonsondergang.

15.Het vissen in de Kanovijver is toegestaan onder andere regels.
      Tussen de Herfstvakantie en Pasen mag gevist worden volgens punt 14 ( zie boven ). 
      Tussen Pasen en de Herfstvakantie mag men alleen vissen tussen 1 uur vóór zonsopkomst tot 10 uur 
       ’s morgens.

16.De visplaatsen voor mindervaliden zijn dan ook voor mindervaliden.
      Hou deze plaatsen vrij of maak ze vrij als deze mensen komen vissen.
      Respecteer hun beperkingen en schroom niet deze mensen te assisteren met het beoefenen van hun hobby.

17.Aan de viswateren is het gebruik van paraplu of shelter toegestaan.
      Het is toegestaan om met alle aangewezen aassoorten te vissen die vermeld zijn in de Gezamenlijke Lijst van                                   Nederlandse Viswateren.
      Hou er wel rekening mee dat dit geen gevaar op levert voor de watervogels.


Als U deelneemt aan wedstrijden van de H.V. Vlissingen zijn de wedstrijdreglementen van kracht.